Celem EWCH "odNowa" są działania:

  • propagowanie nauki Pisma Świętego - proste przedstawianie wiadomości o ratunku jaki jest w Jezusie Chrystusie, uzdalnianie każdego wierzącego do bycia uczniem Jezusa Chrystusa, wzmacnianie uczniów by nieśli wiadomość o ratunku w Jezusie - "Idźcie więc i pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego , co wam przykazałem" - ew. Mateusza 28,19-20

  • budowania wspólnoty Jezusa Chrystusa w oparciu o model Pierwszego Kościoła opisany w Dziejach Apostolskich w tym min.:

budowanie sieci wspólnot domowych -

"...gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich". ew. Mateusza 18,20

wspieranie w pielęgnowaniu społeczności -

"Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb (po domach) i nie ustawali w modlitwie." Dz Apostolskie 2,42

zachęcanie do relacji międzyludzkich opartych o zasady Bożej miłości objawione w Piśmie Świętym -

" O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać." 1 Tes 4,9

"...aby wasza miłość coraz bardzierj wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu.." Filipian 1, 9a; 2, 2b

  • działaniu wpierające, pomocowe na rzecz osób/grup dyskryminowanych w jakikolwiek sposób, wykluczanych z jakiegokolwiek powodu -

  • propagowanie zdrowego stylu życia zgodnie z zasadą: dbaj o świątynię Ducha Świętego. Organizowanie warsztatów, prelekcji, odczytów, zajęć praktycznych wspierających zdrowy styl życia oparty na nauce Pisma Świętego,

  • propagowanie życia zgodnego z zasadami prawa naturalnego, wolności jednostki jako podmiotu stojącego ponad prawem stanowionym przez ludzi,

  • krzewienie zasad samowystarczalności i niezależności człowieka zgodnie z nauką Pisma Świętego,

  • cdn...wkrótce

Drogi Przyjacielu, jesteś na placu budowy ;) Właśnie ubieramy cały szkielet w treść. Zaglądaj tu co kilka dni :)